X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
نکات آمار - مشاوره تحصیلی
جزوات ، سوالات ،کتاب ها و نکات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
نکات آمار

"تعریف عملیاتی" ، سطح مفهومی _ نظریه ای را به سطح تجربه_ آزمون پیوند می زند.

در روش "پس رویدادی" گروه بندی آزمودنی ها بر اساس متغیر وابسته صورت می گیرد.

F به توان 2

احتمال رد فرض صفر غلط : 1- B

شکل "خی دو" ، کمترین تاثیر را از حجم نمونه می پذیرد.

سوالات ساختار نایافته ، اطلاعات عمیق تری از موضوع مورد مطالعه را در اختیار قرار می دهند.

خطای ناشی از نمونه گیری در خوشه ای بیشتر است.

اگر آلفا کوچک باشد، فرض صفر دشوار تر رد می شود.

تعیین خط پایه ازمتغیر مورد سنجش در کدام طرح پژوهشی ضروری است؟   تک آزمودنی

خی دو چه چیزی را اندازه می گیرد؟   تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار

زمانی که محقق برای وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه دلایلی در اختیار دارد فرضیه بهتر است به صورت "جهت دار" تنظیم شود.

اگر با افزایش حجم نمونه مقدار آماره به پارامتر نزدیک شود، برآورد کننده واجد "یکنواختی" است.

در تحلیل محتوا کدام یک به عنوان واحد ثبت قلمداد نمی شود؟  (کلمه، تصویر، چک لیست، مضمون)

توان آزمون کدام آزمون آماری بیشتر است؟ (  وابسته ،  مستقل، مجذور کا، آزمون F )

اطمینان از تصنعی و یا ساختگی نبودن در کدام تحقیق اهمیت بیشتری دارد؟ آزمایشی

"ضریب همبستگی" با تغییر واحد اندازه گیری تغییر نمی کند.

در پژوهش "شبه آزمایشی" انتخاب و انتصاب افراد به گروه ها چگونه است؟     غیر تصادفی ، تصادفی

انحراف معیار توزیع  از انحراف معیار توزیع  بیشتر است.

آزمون غیر پارامتریک متناظر با آزمون  همبسته؟    ویلکاکسون


 تعیین وقت مشاوره


(0 لایک)